اصل بیست و هفتم قانون اساسی اصل بیست و هشتم قانون اساسی اصل بیست و نهم قانون اساسی اصل بیست و هفتم قانون اساسی

منشور انجمن

انجمن ترویج حقوق شهروندی یک سازمان مردم نهاد و مستقل است که در قالب یک جریان فکری،فرهنگی واجتماعی با هدف ترویج و توسعه حقوق شهروندی در کشور ایران مبتنی بر مجوز های قانونی فعالیت می کند.

منشور انجمن

احقاء حقوق شهروندی

احقاق حقوق شهروندی

آموزش حقوق شهروندی

آموزش حقوق شهروندی

ترویج حقوق شهروندی

ترویج حقوق شهروندی

بسیار مفتخر میشویم اگر شما را در جمع دوستان خود در حقوق شهروندی ببینیم

اهداف انجمن

دفاع از حقوق شهروندي مبتني بر قوانين موجود در برابر اداره كنندگان جامعه (قواي سه گانه و سازمان هاي تابعه ) در سطح خرد و كلان.ترويج اخلاق شهروندي مبتني بر قانون، عرف و اخلاق در مواجهه با جامعه و شهروندان

پایگاه دانش