اهداف انجمن

انجمن ترویج حقوق شهروندی

ماده ۹ اساسنامه

اهداف انجمن ترویج حقوق شهروندی

الف : كليات

۱٫دفاع از حقوق شهروندي مبتني بر قوانين موجود در برابر اداره كنندگان جامعه (قواي سه گانه و سازمان هاي تابعه ) در سطح خرد و كلان. ۲٫ترويج اخلاق شهروندي مبتني بر قانون، عرف و اخلاق در مواجهه با جامعه و شهروندان . اهداف خرد و برنامه ها مبتني بر اهداف فوق تدوين و ارائه خواهند شد. ۳٫ترويج فرهنگ و مباني حقوق و تكاليف دو سويه شهروندان نسبت به هم و نسبت به دولت، به منظور كاهش تنش و افزايش حس امنيت و ارامش پايدار اجتماعي در شهروندان در چهارچوب قانون هاي مصوب. ۴٫اگاهي بخشي نسبت به قوانين شهروندي و ايجاد روحيه مطالبه گري در مردم نسبت به حقوق خود. ۵٫ملزم كردن حاكمان به رعايت حقوق شهروندان از طريق فرهنگ سازي و متقاعد سازي نسبت به مسئوليت خدمت رساني و كمك به اجراي حكمراني خوب با تاكيد بر پاسخگويي و مشاركت متقابل دولت ملت. ۶٫ترويج مفاهيم شهروند و فرهنگ شهروندي در جامعه از راه برگزاري كلاس ها و همايش هاي اموزشي براي گروه هاي هدف. ۷٫اشنا سازي مردم به ويژه جوانان با پيشينه تاريخي وميراث فرهنگ شهروندي، شهرداري و شهرباني در ايران و تلفيق ان با شرايط زندگي جامغه مدرن. ۸٫هم انديشي اعضاي انجمن در شناخت اسيب هاي موجود يا رو به رشد در پهنه حقوق شهروندي و هم انديشي و همكاري با نهادهاي قانوني ذيربط در پيشگيري و يا كاهش اين اسيب ها و تقويت فرهنگ همكاري و مدارا. ۹٫يافتن راه هاي اثر بخش براي پشتيباني از شهروندان اسيب ديده در زمينه حقوق شهروندي با همكاري نهادهاي قانوني كشور ، انجمن هاي مردم نهاد و تشكل هاي صنفي كه در راستاي تامين حقوق شهروندي فعال هستند. ۱۰٫هم انديشي و همكاري با نهادهاي قانوني كشوردرزمينه بهبود خدمات اجتماعي مانند بهبود وضع ترافیك،احترام شهروندان به همديگر در زمينه رانندگي،تسهيل مراجعه مردم به ادارات دولتي،همياري و كمك به نهادهاي اجرايي قانوني در شرايط پيش بيني نشده مانند سيل و زلزله و…

ب : روش اجراي هدف

 ۱-روشهاي اموزشي شامل برگزاري كلاس،همايش،سمينار وساير روشهاي اموزش حضوري.

 ۲-روشهاي فرهنگي، تبليغي شامل چاپ و نشر كتاب و مطبوعات (روزنامه و ساير نامه ها)

 ۳-استفاده از فضاي مجازي شامل راه اندازي سايت و شبكه هاي اجتماعي