منشور انجمن

 منشور فکری انجمن ترویج حقوق شهروندی

انجمن ترویج حقوق شهروندی یک سازمان مردم نهاد و مستقل است که در قالب یک جریان فکری،فرهنگی واجتماعی با هدف ترویج و توسعه حقوق شهروندی در کشور ایران مبتنی بر مجوز های قانونی فعالیت می کند.
شهروندی را قالب پیشرفتهٔ «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند.
یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یاد آور می‌شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.
در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها، حقوق شهروندی اطلاق می‌شود
شهروندی به مجموعه مباحث،اندیشه ها،فرهنگ و قوانینی گفته می شود که رابطه بین دولت(مجموعه قوای حاکم/ حاکمیت) و ملت را در دو بعد حقوق و مسئولیت های طرفین در مقابل یکدیگر و جامعه تعریف می کنند.
در بعد حقوق شهروندی ،بهترین ملاک برای تعریف رابطه بین دولت و ملت اتکاء به مجموعه قوانین موجود در کشور می باشد که متضمن تامین حقوق شهروندی هستند. در این رابطه برخی ازمجموعه قوانینی را که ناظر به تعهدات دولت در قبال ملت و تامین حقوق انان می باشد عبارتند از:
۱-مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/۲-اعلامیه اسلامی حقوق بشر/۳-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی/۴-قانون ایین دادرسی کیفری/۵-قانون مجازات اسلامی/۶-قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی/۷-سایر قوانین متضمن حقوق شهروندی/۸- سایر قوانین مربوطه
انجمن ترویج حقوق شهروندی بر این باور است که مجموعه قوانین موجود کشور به شرح فوق پاسخگوی سطح مناسبی از ضرورت های حقوق شهروندی در سطح ملی می باشد.لذا انجمن در دو بعد ترویج حقوق شهروندی و دفاع از حقوق شهروندی به توسعه حقوق شهروندی اهتمام می ورزد.
در بعد ترویج حقوق شهروندی با اتکاء به کمیته ها و کارگروههای فرهنگی و اموزشی توسعه حقوق شهروندی در دو بعد حقوق و مسئولیت ها مبتنی بر مجموعه قوانین پیش گفته مورد توجه انجمن می باشد و در بعد دفاع از حقوق شهروندی مبتنی برتشکیل کمیته های حقوقی و با استفاده از وکلای علاقمند به حقوق شهروندی و زبردست دفاع ازنقض و تضیع حقوق شهروندی را در سطح فردی و ملی به صورت تشکیلاتی و سیستمی پیگیری می نماید.
مهمترین رکن انجمن حقوق شهروندی “عضو ” میباشد که ضمن پرداخت حق عضویت موظف و مکلف به پذیرش،امضاء وانجام و رعایت ” نظامنامه شهروند استاندارد ” می باشد.انجمن تلاش خواهد نمود در حد توان وامکان از عضویت افراد تضیع کننده حقوق شهروندی در انجمن جلوگیری نماید.

انجمن ترویج حقوق شهروندی