“میثاق نامه انجمن ترویج حقوق شهروندی  “

 

من به عنوان عضو انجمن حقوق شهروندی بر این باورم که حقوق شهروندی ، حق طبیعی

و قانونی همه انسان ها فارغ از مفاهیم  قوم ،نژاد، ملت، زبان، دین، مذهب، جنسیت ،گرایشات سیاسی و

اجتماعی ونظایرآان می باشد و به هیچ عنوان نمی توان آن را از کسی سلب نمود.

از این رو پایبندی و وفاداری خود را در راستای  مراعات ،ترویج،اشاعه و

دفاع از حقوق ، تکالیف و اخلاق شهروندی ابراز می دارم.